Du har inga produkter i varukorgen.

Villkor för köp och hyra hos Sörbybacken

Mellan hyrestagaren och Sörbybackens Aktivitetscenter AB med organisationsnummer 559127–8618.

 

Allmänna hyresvillkor

För uthyrning och bokning av skidutrustning och aktiviteter av konsument och företag.

§1 Tillämplighet

Nedanstående villkor skall gälla om annat inte avtalats mellan uthyrare och hyrestagare. Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av skidutrustning och bokningsbara aktiviteter. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.

§2 Leverans

Hyresobjektet levereras fritt från uthyrarens hyresförråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till samma hyresförråd. Hyresobjektet anses som återlämnat när mottagande butik har fysiskt erhållit hyrd vara.

§3 Reklamation

Uthyraren utlämnar hyresobjektet i driftdugligt och utprovat skick, försedd med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar. Eventuell anmärkning mot utlämnat hyresobjekt, skall anmälas till uthyraren inom 1 timme efter mottagandet.  Om kunden önskar att reklamera sitt hyresobjekt, ska skälen för detta anses goda. Reklamationer på grund av handhavandefel är ej giltiga. Reklamation sker i samråd med Sörbybackens Aktivitetscenter AB.

§4 Hyrestid

Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresobjektet levereras av uthyraren eller hålls tillgänglig för avhämtning, till och med den dag då hyresmaterielen återlämnas. Endast hela bokningar och betalningar av hela dygn kan genomföras. Om möjlighet till kortare hyra erbjuds, informeras detta på produktsidan. Hyresmaterialet ska senast dagen som hyresperioden löper ut, återlämnas objektet.

§5 Överlåtelse

Hyresobjektet får inte utan godkännande användas av annan än hyrestagaren. Bokad aktivitet för ej överlåtas utan Sörbybacken Aktivitetscenter AB´s skriftliga tillåtelse.

§6 Användning

Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresobjektet förvaras eller används. Uthyraren skall ha obehindrat tillträde till denna plats. Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilka den är avsedd i enlighet med föreskrifter för drift.

§7 Tillsyn och vård

Hyresobjektet skall vårdas väl av hyrestagaren, som därvid skall följa av uthyraren utfärdade föreskrifter handhavande. Erforderliga slitagedelar och förbrukningsmateriel bekostas av hyrestagaren. För tillsyn och vård skall kompetent personal anlitas. Besiktning i samband med montage ombesörjes och bekostas av hyrestagaren. Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Om hyresobjektet levereras i förpackning eller tillhörande väska, skall den återlämnas tillsammans med hyresobjektet. Om återlämning ej sker eller att förpackningen är defekt. Debiteras full kostnad till hyrestagaren för att införskaffande av ett likvärdigt.

§8 Instruktioner

Uthyraren skall vid förfrågan tillhandahålla instruktioner för handhavande samt tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Om hyrestagare så begär skall instruktionerna vara skriftliga.

§9 Anmärkning

Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion skall, för att kunna göras gällande, skriftligen anmälas till uthyraren snarast, dock 1 timme efter det att hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren.

§10 Skador och förluster

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet liksom skada som inte kan hänföras till normal förslitning.

§11 Reparationer

Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Utbyte av förbrukningsmateriel och slitagedelar på arbetsplatsen bekostas av hyrestagaren. Reparationer får därutöver inte utföras utan uthyrarens godkännande.

§12 Följdskador och driftsavbrott

Hyrestagaren ansvarar för skada, som åsamkas honom eller tredje man i samband med användning och placering av hyresobjektet under hyrestiden. Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av driftsavbrott. Uthyraren ansvarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. Hyrestagaren skall dock ombesörja och bekosta besiktningar eller montage på arbetsplatsen. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid.

Uthyraren ansvarar aldrig för skador som uppkommer till följd av leveransförsening, oaktsamhet, stillestånd eller driftsavbrott.

§13 Ansvar personskador

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer honom själv eller tredje man. Hyrestagare och uthyrare skall ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat avtalats.

§14 Självrisk

Om Uthyraren tillhandahåller hyresförsäkring, där så erfordras. Ska självrisken vid skada bekostas alltid av hyrestagaren.

§15 Försäkring

För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyresvillkor åligger det hyrestagaren att hålla hyresobjektet försäkrat. Har den försäkrade när skada inträffar försummat att följa en säkerhetsföreskrift som framgår av försäkringsvillkoren, en författning eller av myndighetsföreskrift som villkoren hänvisar till, betalas ersättning från försäkringen endast om skadan får anses ha inträffat även om föreskriften hade följts.  Om det finns särskilda skäl kan dock begränsad ersättning betalas även om föreskrift inte har följts. Med försäkrad likställs den försäkrades anställda inklusive de med ledande ställning inom företaget eller på platsen.

§16 Betalningsvillkor

Collectors Checkout

I samarbete med Collector Bank AB erbjuder vi betalning med Collector Checkout. Collector Checkout samlar alla de viktiga betalsätten i en och samma lösning – välj mellan direktbank- och kortbetalning, faktura eller delbetalning (betalningsalternativen kan variera över tid). Du bestämmer själv vilket betalsätt du vill använda i kassan, innan du bekräftar köpet. Kort- och bankbetalning sker smidigt utan att du behöver lämna sidan.

Faktura eller delbetalning innebär att du får hem varorna innan du betalar. Du kan sedan välja att antingen betala hela beloppet på en gång eller dela upp det i mindre delar. Förfallodatum kan skilja sig åt och framgår på den faktura eller delbetalningsavi som skickas till dig. Leveranssätt samt eventuella avgifter som tillkommer visas i kassan innan du bekräftar köpet.

För att kunna välja faktura eller delbetalning måste du ange din folkbokföringsadress som leveransadress och du ska ha fyllt 18 år vid beställningstillfället. En mindre kreditprövning görs, som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta.

minasidor.collector.se kan du se alla dina obetalda fakturor från Collector Bank.

För att se fullständiga villkor för Collector Checkout se länkarna nedan:

Allmänna villkor för faktura och kontokredit

“Allmänna villkor för faktura och kontokredit”

https://cdn.collector.se/upload/Partners/Agreements/CHECKOUT/Credit_terms_All_SE.pdf

Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation

“Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation”

https://cdn.collector.se/upload/Partners/Agreements/CHECKOUT/SECCI_SE.pdf

Vid undantagsfall kan faktura förekomma och då gäller följande villkor. Faktura skall betalas inom 10 dagar från mottagandet om inte annat anges i uthyrarens prislista. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta med gällande referensränta plus 8%.

§17 Återtagande

Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom aviserad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtaga den uthyrda materielen på hyrestagarens bekostnad.

§18 Force Majeure

Uthyrningen gäller med reservation för omständigheter varöver uthyrare eller hyrestagare inte råder över och som hindrar, försvårar eller försenar ett fullgörande av åtagandet. Ingen part har rätt till ersättning för av sådana skäl, utebliven eller försenad uthyrning. Däremot har både uthyrare och hyrestagare rätt att häva avtalet när det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medfört väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv.

§19 Tvister

Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för de fall parterna inte enas om skiljeförfarande.

§20 Villkor vid köp av presentkort

Vid köp av presentkort erhålls giltig värdehandling motsvarande de belopp betalts. Giltighetstiden är 2 år från inköpsdatum. Presentkort är personliga och kan ej överlåtas utan Sörbybackens Aktivitetscenter AB´s skriftliga tillåtelse.

§21 Villkor Aktiviteter

VILLKOR HÖGHÖJDSBANAN

DELTAGARVILLKOR
Läs igenom deltagarvillkoren noga, skriv under och lämna till Sörbybackens  personal. Ungdomar under 14 år måste ha ansvarig vuxens (myndig) godkännande och underskrift i villkoren för att få delta. Fråga alltid personalen om något känns oklart.

Innan aktiviteten  Du har det fulla ansvaret för dig själv/din minderåriges aktivitet och säkerhet.

Från det året man fyller 10 år får man klättra utan vuxen.

Barn mellan 7-10 år måste alltid ha med en medklättrande vuxen på plats under klättrandet.

Du måste alltid följa instruktionerna .

Bär oömma kläder (efter väder) och gympaskor (el. liknande).

Du måste ha blivit godkänd av vår instruktör innan du börjar att klättra själv i banan.

Under vistelsen i höghöjdsbanan  Selen skall genom hela din vistelse i höghöjdsbanan  bäras enligt instruktion. Om selen tagits av eller lossats (t.ex. vid ett toalettbesök) skall selen kontrolleras av Sörbybackens personal innan du ger dig upp i banorna igen.

Du måste alltid klättra på ett säkert sätt i banorna.

Endast en person i taget får uppehålla sig i aktiviteten åt gången. Max två personer får samtidigt uppehålla sig på trädplattformarna.(exklusive instruktör)

Utrustningen

Sele och hjälm samt krabbklor tillhandahålls under din tid i höghöjdsbanan. Det är förbjudet att lämna området med utrustningen. Skador på utrustningen ska genast anmälas till personal.

Allmänna villkor

* Du får inte vara gravid, ha problem med andning, hjärta eller nacke/rygg. Om du har problem med astma och/eller diabetes, vänligen meddela personalen innan start.

* Du får inte vara påverkad av alkohol eller droger.

* Du får inte väga över 120 kg.

* BLÅ bana är från 7 år och 130 cm lång.

* RÖD bana är från 8 år och 140 cm lång.

* Barn under 10 år måste ha medföljande vuxen med på plats då de går banan.

* Du får inte röka eller gå på toaletten med klätterselen på.

* Långt hår ska hållas samman med hårband eller mössa.

* SÖRBYBACKEN ansvarar ej för eventuella skador på kläder, personliga föremål eller stöld.

* Tillträde till anläggningen efter stängning är förbjudet.

* Sörbybacken förbehåller sig rätten att utesluta/avstänga personer som inte följer reglerna och att med kort varsel avbryta/ställa in när det föreligger fara (t.ex. brand, storm, åskväder osv.)

Villkor vid bokning av aktivitet

För att boka en aktivitet måste du ha fyllt 14 år eller ha målsmans godkännande för att genomföra den. Det är viktigt att man är införstådd med Sörbybackens ålder- och säkerhetsregler. Barn 7-10 år måste ha en medklättrande vuxen med sig i banorna. Vid bokning med barn mellan 7-10 år behöver även en plats bokas för den medklättrande vuxna också.

AVBOKNING
För grupper med fler deltagare  än 10 måste avbokning av hela aktiviteten eller enstaka platser göras senast 15 dagar före bokad tid/aktivitet. Platser som avbokas senare än 15 dagar innan aktiviteten återbetalas ej.
För bokningar av 1-9 personer kan hela aktiviteten eller enstaka platser avbokas senast 7 dagar före bokad aktivitet. Platser som avbokas senare än 7 dagar innan aktiviteten återbetalas ej.

Dessa avbokningsregler gäller också om du bara ska ändra antalet och avboka t.ex. 2 platser.

OMBOKNING
För grupper med 10 deltagare eller fler måste ombokning till ett annat datum eller tid göras senast 7 dagar innan bokad aktivitet.
För bokningar av 1-9 personer kan ombokning till ett annat datum eller tid göras senast 5 dagar innan bokad aktivitet.

Ingen ångerrätt tillämpas vid bokning av aktivitet när du bokar din aktivitet tätt inpå vald dag (t.ex. 2 dagar innan).

 

VILLKOR ZIPLINE
Det är viktigt att man är införstådd med Sörbybackens ålder- och säkerhetsregler.
Läs igenom villkoren noga.

DELTAGARVILLKOR
• Ungdomar under 14 år måste ha ansvarig vuxens (myndig) godkännande och underskrift i villkoren för att få delta. Fråga alltid personalen om något känns oklart.
• Ziplinen är från 7 år.
• Du får inte väga över 120 kg eller under 40 kg.

ALLMÄNNA VILLKOR
• Du har det fulla ansvaret för dig själv/din minderåriges aktivitet och säkerhet.
• Bär oömma kläder (efter väder) och gympaskor (el. liknande).
• Du måste ha blivit godkänd av vår instruktör innan du får åka i ziplinen.
• Selen skall genom hela din färd i ziplinen bäras enligt instruktion. Om selen tagits av eller lossats (t.ex. vid ett toalettbesök) skall selen kontrolleras av Sörbybackens personal.
• Du måste åka på ett säkert sätt i ziplinen.
• Endast en person i taget får åka i ziplinen åt gången.
• Du får inte vara gravid, ha problem med andning, hjärta eller nacke/rygg. Om du har problem med astma och/eller diabetes, vänligen meddela personalen innan start.
• Du får inte vara påverkad av alkohol eller droger.
• Du får inte röka eller gå på toaletten med klätterselen på.
• Långt hår ska hållas samman med hårband eller mössa.
• Sörbybacken ansvarar ej för eventuella skador på kläder, personliga föremål eller stöld.
• Tillträde till ziplinen efter stängning är förbjudet.
• Sörbybacken förbehåller sig rätten att utesluta/avstänga personer som inte följer reglerna och att med kort varsel avbryta/ställa in när det föreligger fara (t.ex. brand, storm, åskväder osv.)

UTRUSTNINGEN
• Sele och hjälm samt åkhjul tillhandahålls inför ditt åk i ziplinen.
• Det är förbjudet att lämna området med utrustningen.
• Skador på utrustningen ska genast anmälas till personal.

AVBOKNING
För grupper med fler deltagare än 10 måste avbokning av hela aktiviteten eller enstaka platser göras senast 14 dagar före bokad tid/aktivitet. Platser som avbokas senare än 14 dagar innan aktiviteten återbetalas ej.
För bokningar av 1-9 personer kan hela aktiviteten eller enstaka platser avbokas senast 7 dagar före bokad aktivitet. Platser som avbokas senare än 7 dagar innan aktiviteten återbetalas ej.
Dessa avbokningsregler gäller också om du bara ska ändra antalet och avboka t.ex. 2 platser.

OMBOKNING
För grupper med 10 deltagare eller fler måste ombokning till ett annat datum eller tid göras senast 7 dagar innan bokad aktivitet.
För bokningar av 1-9 personer kan ombokning till ett annat datum eller tid göras senast 5 dagar innan bokad aktivitet.
Ingen ångerrätt tillämpas vid bokning av aktivitet när du bokar din aktivitet tätt inpå vald dag (t.ex. 2 dagar innan).

VILLKOR QUICKFLIGHT
Det är viktigt att man är införstådd med Sörbybackens ålder- och säkerhetsregler.
Läs igenom villkoren noga.

DELTAGARVILLKOR
• Ungdomar under 14 år måste ha ansvarig vuxens (myndig) godkännande och underskrift i villkoren för att få delta. Fråga alltid personalen om något känns oklart.
• Quickflighten är från 10 år.
• Du får inte väga över 120 kg eller under 40 kg.

ALLMÄNNA VILLKOR
• Du har det fulla ansvaret för dig själv/din minderåriges aktivitet och säkerhet.
• Bär oömma kläder (efter väder) och gympaskor (el. liknande).
• Du måste ha blivit godkänd av vår instruktör innan du får hoppa i quickflighten.
• Selen skall genom hela din färd upp och ner i quickflighten bäras enligt instruktion. Om selen tagits av eller lossats (t.ex. vid ett toalettbesök) skall selen kontrolleras av Sörbybackens personal.
• Du måste klättra och hoppa på ett säkert sätt i quickflighten.
• Endast en person i taget får hoppa i quickflighten åt gången.
• Du får inte vara gravid, ha problem med andning, hjärta eller nacke/rygg. Om du har problem med astma och/eller diabetes, vänligen meddela personalen innan start.
• Du får inte vara påverkad av alkohol eller droger.
• Du får inte röka eller gå på toaletten med klätterselen på.
• Långt hår ska hållas samman med hårband eller mössa.
• Sörbybacken ansvarar ej för eventuella skador på kläder, personliga föremål eller stöld.
• Tillträde till quickflighten efter stängning är förbjudet.
• Sörbybacken förbehåller sig rätten att utesluta/avstänga personer som inte följer reglerna och att med kort varsel avbryta/ställa in när det föreligger fara (t.ex. brand, storm, åskväder osv.)

UTRUSTNINGEN
• Sele och hjälm tillhandahålls inför ditt hopp i quickflighten.
• Det är förbjudet att lämna området med utrustningen.
• Skador på utrustningen ska genast anmälas till personal.

AVBOKNING
För grupper med fler deltagare än 10 måste avbokning av hela aktiviteten eller enstaka platser göras senast 14 dagar före bokad tid/aktivitet. Platser som avbokas senare än 14 dagar innan aktiviteten återbetalas ej.
För bokningar av 1-9 personer kan hela aktiviteten eller enstaka platser avbokas senast 7 dagar före bokad aktivitet. Platser som avbokas senare än 7 dagar innan aktiviteten återbetalas ej.
Dessa avbokningsregler gäller också om du bara ska ändra antalet och avboka t.ex. 2 platser.

OMBOKNING
För grupper med 10 deltagare eller fler måste ombokning till ett annat datum eller tid göras senast 7 dagar innan bokad aktivitet.
För bokningar av 1-9 personer kan ombokning till ett annat datum eller tid göras senast 5 dagar innan bokad aktivitet.
Ingen ångerrätt tillämpas vid bokning av aktivitet när du bokar din aktivitet tätt inpå vald dag (t.ex. 2 dagar innan)